Header makaron

Aktualności

Non stop promocja! #wybieramcodziennie
30 sierpnia 2021
Restauracje

Non stop promocja! #wybieramcodziennie

Jesz i jesz i ciągle oszczędzasz! Jak to? Masz kupony Olimp, więc to proste! Rusza kolejna edycja naszej akcji promocyjnej.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Non Stop Promocja!”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej jest GASTROMALL GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(dalej: Organizator), adres: 30-612 Kraków, ul. Przykopy 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000802880, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł,
posiadająca numer statystyczny REGON 384315737, numer identyfikacji podatkowej (NIP)
6793189508.
2. Akcja promocyjna rozpoczyna się dnia 1 września 2021 roku i trwa do dnia 30 listopada
2021 roku oraz prowadzona jest we wszystkich restauracjach Olimp na terenie Polski.
3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art.
221 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami”.
4. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a. Danie waga – jedzenie na wagę (o masie min. 300g), na jednym
talerzu/opakowaniu
b. Zestaw obiadowy - jedzenie na wagę (o masie min. 300g) na jednym
talerzu/opakowaniu wraz z zupą i napojem,
c. Talerz frytek – talerz/opakowanie zawierające wyłącznie frytki
5. Klient biorący udział w akacji promocyjnej akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
§2 Zasady akcji promocyjnej
1. Akcja promocyjna oraz regulamin dotyczą promocji prowadzonej pod nazwą „Non Stop
Promocja!” W ramach promocji restauracje Olimp prowadzą na terenie Centrów Handlowych
bądź Biurowych dystrybucję kuponów rabatowych, które obowiązują
w poszczególne dni tygodnia, zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) Od poniedziałku do czwartku:
- Zupa za 1,99 zł - przy zamówieniu wraz z Daniem waga,
- Zestaw obiadowy tańszy o 20%,
- Zupa i napój tańsze o 50% - przy zamówieniu wraz z Daniem waga,
- Talerz frytek tańszy o 30%
b) Od piątku do niedzieli:
- 2ga lemoniada lub kompot za 1 zł – przy zakupie jednej lemoniady lub
kompotu w cenie regularnej,
- 2ga zupa za 1 zł – przy zakupie jednej zupy w cenie regularnej,
2. Dystrybucja kuponów rabatowych nie jest prowadzona przez wszystkie restauracje Olimp.
Restauracja, która nie prowadzi ww. dystrybucji jest jednak zobligowana do udzielenia Klientowi
rabatu, po okazaniu przez niego kuponu pracownikowi restauracji.
3. W restauracjach z kasami samoobsługowymi kupony realizowane są przy kasach
tradycyjnych.
4. Możliwość skorzystania z oferty rabatowej uzależniona jest od oferty produktowej dostępnej
w danej restauracji.
5. Promocja nie łączy się z innymi kuponami, ofertami promocyjnymi lub rabatami w lokalach objętych akcją promocyjną.

6. W celu skorzystania z oferty rabatowej kupon należy okazać sprzedawcy przez złożeniem
zamówienia. W ramach jednej transakcji można skorzystać z maksymalnie 1 kuponu zawierającego
ofertę rabatową. Przez jedną transakcję należy rozumieć zakup objęty jednym paragonem.
7. O ile kupon nie wskazuje inaczej, z oferty rabatowej można skorzystać więcej niż jeden raz.
Klient korzystający z kuponu nie ma obowiązku jego zwrotu sprzedawcy.
8. Oferta rabatowa wynikająca z kuponu obowiązuje w terminie wskazanym bezpośrednio na
kuponie lub określonym w regulaminie akcji promocyjnej. Kupony tracą ważność po upływie
okresu trwania akcji promocyjnej.
9. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z akcji
promocyjnej, niezgłoszeniem sprzedawcy przed złożeniem zamówienia chęci skorzystania
z promocji, a w szczególności roszczenie o wymianę kuponu na ekwiwalent pieniężny.
10. Ceny produktów znajdujących się poza ofertą rabatową mogą się różnić w poszczególnych
restauracjach objętych akcją promocyjną.
11. Reklamacje dotyczące akcji promocyjnej należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora.
Każda z reklamacji będzie rozpatrywana przez Organizatora indywidualnie.
12. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących akcji promocyjnej
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu cywilnego.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w restauracjach
objętych akcją promocyjną, na stronie www.olimprest.pl i w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021 roku.

Jesteśmy członkiem Krakowskiego Klastra Gastronomicznego Krakowski klaster gastronomiczny
Realizujemy projekty dofinansowywane z Funduszy Unijnych Eu